Sing Tao 〈Along The Way〉 星島專訪光愛中心〈你快樂 所以我快樂〉

星島專訪光愛中心〈你快樂 所以我快樂〉

承蒙溫哥華星島日報允許轉載,我們終於可以一看這份專訪。

實在充滿感恩,也請繼續禱告,求主使用我們的慈惠工作,成為多人的祝福。

Sing Tao - Along The Way 1
Sing Tao - Along The Way 2
Sing Tao - Along The Way 3
Sing Tao - Along The Way 4
Sing Tao - Along The Way 5